Tarihimizde Önemli Gelişmeler

1913

Karagözyan Yetimhanesinin Resmi Açılışı

Yönetim kurulu 29 Kasım 1913’teki oturumunda yetimhanenin resmi açılışını 20 Aralık’ta yapmayı kararlaştırır. Açılış töreni yeni seçilmiş Patrik Zaven Der Yeğyayan başkanlığında yetimhanenin salonunda gerçekleşir
1916

Karagözyan Yetimhanesinden, Surp Pırgiç Hastanesine Dönüş

1913 yılında Surp Pırgiç Hastanesinin yetimhanesinden Karagözyan Yetimhanesine taşınan yetimler burayı uzun süre göremezler. Ancak, 1914’te başlayan 1. Dünya Savaşı tüm dünyayı sarstığı gibi Karagözyan’daki yaşamı da sarsar. Harbiye Nazırlığı tarafından, 26 Ocak 1916’da Karagözyan Yetimhanesi müdürlüğüne iletilen bir emirle, mekânın bir gün içinde boşaltılması ve Şişli’deki otomobil fabrikasının askeri yönetimine teslim edilmesi istenir. Yetimhanenin yönetim kurulu, dönemin patriğinin başkanlığında yaptığı toplantıda, yetimlerin Surp Pırgiç Ermeni Hastanesindeki eski yetimhane binasına taşınmasına karar verir. Yetimhanenin Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine taşınması 1 Şubat 1916 da tamamlanır.
1919

Karagözyan Yetimlerinin yeniden Şişli’ye dönüşü

27 Ocak 1919’da öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte önce Yedikule’den trenle Sirkeci’ye varırlar. Orada herhangi bir toplu taşıma aracı bulunmadığından, yetimler evlerine ulaşabilmek için yaklaşık on kilometre yolu yürümek zorunda kalırlar.

Askeri yönetimce kurumun mülkleri ve eşyaları yetimhane yönetimine devredilir ve ilkokul tüm sınıflarıyla tekrar açılır. 1919-1920 ders yılı sonunda yetimhaneden 6 öğrenci mezun olur. Yetimhane binasının boşaltılmasından dolayı kurumdan uzak kalmış ve neredeyse yok olmaya yüz tutmuş olan yetimhane yönetimi, 1920’de tekrar oluşturulur.

1921-22 ders yılında haftada bir saat verilen “Yaşama Sanatı” adında yeni bir derse başlanır. Çocukların tiyatro ve el sanatlarındaki becerilerini geliştirmek için bir sanat atölyesi kurulur ve pratik dersler verilir.

Bu atölyeler dışında, çocukların kendi kendilerine yeten bireyler olarak yetişebilmeleri için, onları sahip oldukları becerilere göre, çeşitli iş yerlerine yerleştirmek amacıyla bir komisyon kurulur. Çocukların bazıları elektrikçi, berber vs. gibi iş yerlerine çırak olarak erleştirilir. 1921-1922 yılı mezunları topluca bu olanaktan yararlanır.

1922-23 ders yılında alınan bir kararla atölyeler, maddi açıdan kurumdan ayrılır. Bu dönemde zaten var olan atölyelere ek olarak fırçacılık, makine işçiliği, tenekecilik, fotoğrafçılık, elektrikçilik ve çantacılık atölyeleri kurulur.

1922 yılının Kasım ayında Kuleli Merkezi Yetimhanesinin boşaltılması sebebiyle 127 yetim 8-10 gün Karagözyan’da barındırılır

1923

Cumhuriyet’in Kurulması İle Karagözyan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlanması

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Cumhuriyet yasaları gereğince devlet okullarına ek olarak, azınlık cemaatlerine ait okullar da Milli Eğitim Bakanlığına bağlanır. Böylece Karagözyan Bakanlığa bağlı okullardan biri olur.

Karagözyan Arşivi Müdür Saraydaryan tarafından hazırlanması:
Harutyun Saraydaryan’ın müdürlük döneminde yapılan en önemli işlerden biri modern bir arşivin hazırlanması olur. Saraydaryan on gün çalışarak ayrıntılı bir sicil / resmi defter hazırlar. Bu sicile, yetimhanenin kuruluşundan beri, her yıl yetimhanede çalışanların adı- soyadı, görevi, aldığı ücret ve çalışma süresi işlenir

1938

Karagözyan “Hınamadaragan” Yetimhanesi ile birleşmesi

1938’de maddi sebeplerden dolayı yetimhane yönetilemez bir duruma gelir. Yanlış idareden ve mülklerden gelen gelirin azalmasından dolayı kurum ağır bir borç altında kalır. Sanasaryan davasının olumsuz sonuçlanmasından ve Ermeni okullarındaki öğrencilerin, okul aidatlarını ödemekte zorlanmasından dolayı, Merkezi Yönetim de maddi sıkıntıya düşer ve ancak Üsküdar’daki yetimhaneye yardım edebilir. Bu maddi zorlukların üstesinden gelebilmek için Ermeni Cemaati Merkezi Yönetimi, Karagözyan Yetimhanesini ve Üsküdar’daki “Hınamadaragan” Yetimhanesini birleştirmeye
ve bu birleşme sayesinde tasarruf edilecek meblağı, göçmenlere ve onların çocuklarının eğitimine tahsis etmeye karar verir. Yetimhanelerin birleşmesi 1938-1939 ders yılının başında gerçekleşir. Birleşmenin ardından Üsküdar’daki yetimhanede kalan 37 yetim Şişli’ye taşınır. Ermeni Cemaati Merkezi Yönetimi “Birleşik Karagözyan ‘Hınamadaragan’ Yetimhanesi” için yeni bir yönetim kurulu oluşturur ve 13 Temmuz 1938 tarihli bir resmi yazıyla iki kuruma bildirir. Ancak iki kurumun birleşik hali çok uzun sürmez. 1 Eylül 1938’de Patrikhaneden gelen 1093 sayılı bir resmi yazı “Hınamadaragan” Yetimhanesinin varlığına son verir.
1939

Milli Eğitim Müdürlüğünün İsteği Üzerine yetim kayıtlarının yeni Yönetmelik ile yapılması

24 Ocak 1939’da Milli Eğitim Müdürlüğü yetimlerin kaydının kendisi tarafından onaylanmış bir yönetmeliğe göre yapılmasını talep eder. Yetimhane yönetim kurulu da buna uymak için bir yönetmelik hazırlayıp Milli Eğitim Müdürlüğüne sunar.
1940

Birleşik Karagözyan “Karagözyan Yetimhanesi”

“Hınamadaragan” Yetimhanesi yönetim kurulu ve Karagözyan Yönetim Kurulu 28 Nisan 1940’da yaptıkları bir toplantıda, yetimhanelerin birleştikten sonra aldığı “Birleşik Karagözyan Ve ‘Hınamadaragan’ Yetimhanesi” adından “Hınamadaragan” kelimesini kaldırma kararı alırlar. Böylece yetimhanenin adı tekrar “Karagözyan Yetimhanesi” olur
1940’lı yıllar ve İyileştirme Dönemi

Karagözyan yönetimi, yetimhanenin gelirlerini verimli bir hale getirebilmek ve toplumun ilgisini yetimhaneye yönlendirmek için 1940’dan itibaren olağanüstü bir çaba gösterir.

Bir yandan Beyoğlu’ndaki Hıdivyal Palas Oteli, daha fazla gelir getirebilmesi için yenilenip iş yerine dönüştürülürken, diğer yandan da okulun merkezi ısıtma sistemi yenilenir.

1949

Karagözyan adına ilk “Huşamadyan”ı (Anı Kitabı)

1945-1948 dönemi yönetim kurulu, Karagözyan Yetimhanesinin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü vesilesiyle bir anı kitabı yayımlamaya karar verir ve bunu hazırlama görevini araştırmacı Toros Azadyan’a verir. Sonunda, resimli “Karagözyan Yetimhanesinin Anı Kitabı (1913-1948)” 1949 yılının Ocak ayında Hermon firmasında dizilip Becid matbaasında basılır.
1952

Karagözyan Günlük Yaşamının Filme Çekilmesi

Faik Pektürk (Hayk Bahçebanyan) İstanbul’daki hayır kurumları hakkında hazırlayacağı bir belgesel için, diğer birkaç kurumla birlikte Karagözyan’daki günlük yaşamı da filme kaydetmek ister. 23 Mart 1952’de yetimhanenin çeşitli bölümleri, çocukların yemekhanedeki ve teneffüsteki görüntüleri, yönetim kurulunun ve kadınlar kolunun toplantıları filme çekilir. Ne yazık ki bu film günümüze ulaşamamış, kaybolmuştur.
1952

Karagözyan Yetimhanesinin Arşivinin Yeniden Düzenlenmesi

Yetimhanenin arşivindeki resmi defterler ve belgeler yıllar önce bölünmüş ve çeşitli yerlere dağılmış olduğundan, yetimhanenin müdürü 1952’de bu arşivi tekrar düzenlemeye karar verir. Yetimhanenin kuruluşundan beri tutulan resmi defterler, belgeler, hesap kâğıtları, öğrencilerle ve yöneticilerle ilgili kütükler, müdüriyet odasının bitişiğindeki odada bulunan, büyük dolaplarda tasnif edilir.
1952

Karagözyan ve Tıbrevank Öğrencilerinin Yılbaşını Birlikte Kutlama Geleneği

Karagözyan’da, her yılın sonunda bir yeni yıl töreni düzenlemek gelenek haline gelmişti. 30 Aralık 1952’de düzenlenen yeni yıl törenine, Karagözyan’ın 130 öğrencisi, yetimhanenin yöneticileri, kadın kolu üyeleri ve öğretmenlerine ilaveten Surp Haç Tıbrevankın da 35 öğrencisi katılır. Diyakoz Antranik Emirzeyan’ın önderliğinde “Hayr Mer” ve ilahiler söyleyen Tıbrevank öğrencilerine birer görkemli Yeni Ahit İncil hediye edilir. Tıbrevanklılar da yanlarında getirdikleri hediyelerle karşılık verirler.
1954-1956

Öğrencilerin Sayısı Artışına Rağmen Bina Yetersizliği

Yönetim kurulunun görev süresi dolduğundan, 1954-1956 dönemi için yeni bir yönetim seçilir. Yeni yönetim özellikle mülk sorunlarına odaklanır. Bazılarını yeniler bazılarında ise değişiklikler yapar. Bu dönemde kuruma yeni mülkler bağışlanır, öğrencilerin sayısı ve kurumun bütçesi artar.

1957-1961 dönemi yöneticilerinin temel endişesi yetimhaneye başvuran öğrencileri geri çevirmemek olur. Başvuran öğrencileri yerleştirebilmek amacıyla binayı genişletme olanağı bulunmadığı için, yönetim, yataklardan bazılarını çift katlı ranzaya dönüştürmekle yetinir.

1957

Karagözyan Yetimhanesinde Dönüm Noktası Müdür Siranuş Feruhan

Arşaluys Sarkisyan yetimhanenin dokuzuncu müdürü olur. Ancak, kısa bir süre sonra, 1957’de görevinden istifa edince, okulda tekrar müdür değişikliği yaşanır. Sarkisyan’dan sonra müdürlük görevini Siranuş Feruhan üstlenir.

Feruhan, yetimhanedeki öğrencilerin ailevi ve maddi durumlarının işleneceği anket kâğıtları hazırlar ve yönetime verir. Yeni müdürün en önemli endişelerinden biri de öğrencilerin genel kültürünü geliştirmek olur. Bu amaçla Pazar günleri İstanbullu Ermeni aydın ve sanatçılarla, öğrencilere faydalı konularda söyleşiler, müzik konserleri ve sinema gösterileri düzenlenir. Aynı dönemde Karagözyan Okulu, öğrenciler tarafından hazırlanan bir duvar gazetesine de sahip olur.

Karagözyan’ın tarihinde 1957 yılı maddi açıdan bir kriz dönemi olur. Bu durumun üstesinden gelebilmek için, taşradan gelen öğrencilerin maddi durumu uygun olan ailelerinden, yetimhaneye gıda yardımı yapmaları istenir. Bu isteğe olumlu cevap veren aileler sayesinde, çeşitli yerlerden yollanan gıda maddeleri yetimhaneye ulaşır.

1958

Dikran Karagözyan’ın Anısına Öğrenci Korosu ve “Badarak” (Dini Ayin)

Karagözyan öğrencileri 1958’de koro şefi Krikor Hapelyan yönetiminde aylarca prova yapıp, çalışarak “Badarak” ayinini baştan sona okuyabilecek seviyeye ulaşır. Yeni kurulan “koro”, okulun kurucusu Dikran Karagözyan anısına, Beyoğlu’ndaki Surp Yerrortutyun (Üç Horan) Kilisesi’nde yapılan ayinde büyük başarı elde eder.

Okul yıllıklarında okulun “Karasun Mangantz” korosunun olağanüstü başarısı önemli bir yer tutar. Diğer okullar bir kiliseye bitişik olduğundan o okulların öğrencilerinin kilisede okumaları veya görev almaları çok daha kolay olur. Karagözyan bir kiliseye bağlı veya bitişik olmadığı için, öğrencilerinin oluşturduğu kaliteli koro övülmeye layıktır.

1959

Karagözyan Yetimhanesi İlk Geleneksel Fasulye Günü

Karagözyan yönetimi okulun eski ve yeni öğrencilerini, en azından yılda bir kere, çocukluklarının geçtiği okulun çatısı altında bir araya getirmek ister. Bu amaçla 1959’da “Fasulye Günü” geleneği başlatılır. O gün okulun samimi çatısı altında, eski ve yeni mezunlar, okula maddi veya manevi destek vermiş hayırseverler, öğretmenler, yöneticiler ve okula sempati duyanlar bir araya gelir.

12 Nisan 1959 Pazar günü, Karagözyan Okulundan Yetişenler Derneğinin salonunda, ilk defa “Karagözyanlılar Günü” düzenlenir. Patrik Karekin Khaçaduryan’ın başkanlık ettiği toplantıya katılanlar, bu dünyadan ayrılmış Karagözyanlıların anısına ayakta saygı duruşunda bulunur. Müdür Siranuş Feruhan ve Karagözyan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nurhan Altunyan, okul ve ona bağlı konular hakkında bilgi verir. Ayrıca, Karagözyan Kurumundaki 24 saatlik yaşamı gösteren bir film ve “Karagözyanlılar Günü” dolayısıyla Boğos Hacyan’ın kaleme aldığı bir şiir davetlilerin beğenisini kazanır.

Karagözyanlılar artık geleneksel hale gelmiş “Fasulye Günü”nü, her yıl bir araya gelerek coşkuyla kutluyor.

1959

Karagözyan Yetimhanesi İlk Piyanoya Sahip Oluşu

1959 yılının en ilginç olaylarından biri de genç piyanist Şahan Ardzruni’nin yaptığı güzel jest olur. Ardzruni 19 Nisan 1959 Pazar günü, Belediye Tiyatrosunun Yeni Komedi salonunda ilk konserini verir. Önceden kararlaştırıldığı gibi, konserin tüm geliri, bir piyano satın alıp, Karagözyan Yetimhanesine hediye etmek için kullanılır. Ardzruni’nin bu başarısı ve jesti sayesinde yetimhane bir Alman piyanosuna sahip olur.
1959

Karagözyan’da Zanaat: Dizgicilik

Karagözyan kurumu kurulduğu günden beri zanaat eğitimine büyük önem verir. Yetimhane-Okulun tarihinde zanaatların önemi hep vurgulanmıştır. 1959 yılında, yok olmaya yüz tutmuş dizgicilik zanaatını tekrar canlandırmak amacıyla, Karagözyan okulunda bir ders / atölye başlatılır.

Dizgiciliğe yeteneği olan öğrenciler, Esayan Okulundan Yetişenler Derneğinde bulunan harf çeşitlerinden de faydalanarak, boş zamanlarında bu zanaatı öğrenip, zamanla deneyim kazanır ve denetmenlerinin de yardımıyla, 1961’de birkaç çocuk hikâyesi kitabı yayımlar. “Bambi” bunlardan biridir

1961

Evkafın Yeni Kanunuyla, Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminde Değişiklik

“Ermeni Milleti Anayasası”na (Azkayin Sahmanatrutyun) göre, 1961 yılına kadar, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin, Karagözyan ve Kalfayan Yetimhanelerinin yönetimleri, Ermeni Milleti Cemaati Yönetimi tarafından atanırdı. Evkafın 1961’deki 5404 sayılı kanunuyla bu durum değişir. Yeni kanuna göre, bu kurumların yöneticileri de, diğer kurumlar gibi, halk tarafından seçilecektir. Böylece, 9 Nisan 1961’de tüm İstanbul Ermenilerinin oylarıyla, Karagözyan’ın yeni yöneticileri seçilir.
2000’li Yılların Karagözyan’ı

6 Mayıs 2001’de yapılan yeni yönetim kurulu seçiminde (2001-2005) Dikran Gülmezgil başkanlığındaki yeni yönetim dönemindeki Karagözyan Yetimhanesi , tarihinin en parlak günlerini yaşamaya başlar. Bu dönemde Karagözyan, artık toplumumuzun yalnızca ekonomik zorluk içinde olan bir kesimine hizmet veren bir okul olmaktan çıkar, toplumumuzun günümüzdeki ihtiyaçlarına cevap veren modern bir okul olur.
2003

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ihtilaf-Yönetim Kurulu Krizi ve Toplumun Desteği

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2003 yılında verdiği, kanuni ve mantıki olmayan bir kararla Karagözyan Yönetim Kurulu görevden alınır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yolladığı resmi belgede, Karagözyanın bir hayır kurumu olduğu için, bitişiğindeki toprağı kiraya vermeye hakkı olmadığı belirtilir. Gerekçe, okulun bitişiğindeki toprağın kiraya verilmiş ve oraya bir tuvalet yapılmış olmasıdır.

9 Haziran 2003’te Patrik Mesrop Mutafyan başkanlığında, patrikhane salonunda geniş bir istişare toplantısı düzenlenir. Toplantının sonunda, tüm Ermeni toplumunu temsil eden bu kurum ve kişiler, Karagözyan yönetimine koşulsuz desteğini belirtir ve sonuna kadar arkasında durur. Toplumun desteğinden güç alan Karagözyan yönetimi, aylarca uğraşarak resmi makamların kararını iptal ettirmeyi başarır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1 Ekim 2003 tarihli resmi yazı, aynı ay içinde yönetim kuruluna ulaşır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bu resmi yazıyla daha önceki kararını iptal edip, Karagözyan Yönetim Kurulu üyelerini tekrar eski görevlerine iade eder.

2005

Karagözyan Bahçesinde Bulunan Camlı Bölüm-Vahan Kartallıoğlu Salonu’nun Açılışı

Hem Karagözyan Okulunun hem de Karagözyan Okulundan Yetişenler Derneğinin binalarının yenilenmesinin ardından, yönetim kurulu 22 Ekim 2005’te okulun bitişiğindeki yeni salonun açılışını gerçekleştirir. Şişli Belediyesi tüm bu yenileme işlemlerine katkıda bulunur. Salon her mevsimde kullanılabilecek bir şekilde tasarlanır. Pencerelerin sayısı ve büyüklüğü, gün ışığından azami bir şekilde faydalanabilmek amacıyla tasarlanır. Hayırsever Berc Kartallıoğlu’nun isteği doğrultusunda, yeni salona merhum kardeşi Vahan Kartallıoğlu’nun adı verilir.
2007

Karagözyan Yetimhanesi Vakıfı -Milli Eğitim Bakanlığı İzni ile İlk Anaokulu

Karagözyan yönetimi 2007 yılında Karagözyan Anaokulunu açarak yeni bir başarıya daha imza atar. Yönetim, 21 Şubat 2006’daki toplantısında, zamanın ihtiyaçlarına uymak ve modern bir eğitim verebilmek için, tamamen bağımsız bir anaokulu kurmaya karar verir ve bunun gerçekleşebilmesi için gerekli adımları atar. 1 Mart 2006’da Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuru yapılır. Bir yıla yakın bir bekleme süresinden sonra, 15 Ocak 2007 tarihli bir izin belgesi gelir. Böylece Karagözyan Kurumun himayesinde, Karagözyan İlkokuluna ek olarak Karagözyan Anaokulu da kurulur.

Karagözyan Anaokulu açılana kadar, Ermeni okullarındaki anaokulu bölümleri 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriyordu. Karagözyan İlkokulu da 1992-1993 ders yılında, 5-6 yaşındaki çocuklar için bir ana-sınıfı açmıştı. Karagözyan Anaokulu açılınca, zaten var olan bu sınıf yeni anaokulu bünyesine bağlanır. Karagözyan Anaokulu, diğer Ermeni okullarında bulunan anaokulu bölümlerinden farklı olarak, 3 yaşındaki çocuklara da eğitim vermeye hak kazanır.

2007

Karagözyan’da Teknoloji Değişimi- “Akıllı Tahta” Kullanımı

2007 yılında Karagözyan Okulu, günümüzdeki modern olanaklardan faydalanabilmek için yeni bir eğitim teknolojisi kullanmaya başlar. Bilgisayarlar arasında oluşturulan bir ağ sayesinde çalışan, karatahta ve tebeşirin yerini alacak “Akıllı Tahta” sistemi, zamanla Türkiye’deki başka okullarda da kullanılmaya başlanır.
2007

Karagözyan’ın Bahçesinden “Key Plaza”ya Doğru

Yetimhanenin bahçesi, orada yetiştirilen meyve ve sebze sayesinde kuruma uzun yıllar gelir sağlar. Bahçenin yetimhaneye eklenmesi 1920’li yıllarda gerçekleşir. 5 Mayıs 1997’de, Şişli Belediyesi Karagözyan’a ait toprak için kamulaştırma kararı alır. Konu Ermeni basınından başka, ulusal basında da yer alır. Radikal ve Sabah gazetelerinde Gülay Atığ’ın istimlak kararından vazgeçmesini talep eden
makaleler yayımlanır. 15 Temmuz 1997’de yazıhanesinde önce Patrik II. Karekin ile, sonra da Ermeni toplumunun önde gelenleriyle görüşür. Sonunda, 16 Temmuzda encümenin Karagözyan’ın toprağını istimlak etme kararı iptal edilir.

2005 yılı, Karagözyan kurumunun rüyasının gerçekleşme sürecinin başlangıcı olur. 2005 yılının Mayıs ayında toprakla ilgili projenin gerçekleşebilmesi için gereken karar Bakanlar Kurulundan çıkar.2007 yılında binanın inşaatına başlanır. Ancak inşaat bitene kadar, Karagözyan kurumu elde ettiği gelirlerden yoksun kaldığı için, bu dönem maddi sıkıntılarla dolu bir dönem olur. İnşaat sırasında, Karagözyan yönetimi bir de kültür merkezi kurmak ister. Bu amaçla Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil, Karagözyan okulunun eski öğrencilerinden ünlü aktör Kevork Malikyan’la Londra’ya gidip, oradaki tiyatroları inceler.

Gerçekleşen Rüya: KEY PLAZA

Gerçekleşen rüya: “Key Plaza”, yalnız Karagözyanlılara değil, tüm Ermeni toplumuna mutluluk verir; çünkü bu bina, yalnız Karagözyan okuluna değil, tüm Ermeni toplumuna gelir getirecek bir kaynak olarak faaliyetini sürdürecektir.
2014

Karagözyan 100.yıl Kutlamaları

Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı, kuruluşunun 100.yıldönümünü coşkusunu, balo ve çeşitli kutlamalar çerçevesinde 17.11.2014 tarihinde Zorlu Center’daki Performans Sanatları Merkezinde (PSM) düzenlenen Tata Simonyan konseriyle, tüm toplumla, özellikle de gençlerle paylaşmıştır.
2016

Nadya-Dikran Gülmezgil Sanat Atölyeleri Açılış

Karagözyan Vakfının, Nadya Gülmezgil’in anısını yaşatmak üzere planladığı Sanat Atölyelerinin bulunduğu komplekste, 48 kişilik konferans salonu, Karagözyan Okulu öğrencilerinin yeteneklerini geliştirebilmeleri için satranç, bale, görsel sanatlar, animasyon, film, jimnastik, seramik ve müzik atölyeleri bulunmakta olup, açılışı 19 Kasım 2016 da yapılmıştır.
2022

Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu’nun 100. Yıldönümü için Hazırlanan Kitap Tanıtımı

Kitap tanıtımı, 100.yıl etkinlikleri ve günlük yaşantısına ait fotoğraflardan oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kapanış konuşmasını Patrik Hazretlerinin yaptığı etkinlikte “Karagözyan Yetimhanesinin, I. ve II. Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında yetimlere sahip çıkma mücadelesinin simgesi olduğunu, milletimizin muhtaç evlatlarına kavuşmasının hikâyesi olduğunu dile getirdi. Neredeyse hiç yetimimizin kalmadığı günümüzde Karagözyan’ın, bir ilköğretim okulu olarak üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini“ ifade etmiştir.